Ajuntament de Cadaqués       |       c/ Silvi Rahola, 2       |       17488 Cadaqués       |       Tel. 972 258 200       |       urbanisem@cadaques.cat

Aprovació inicial Novembre 2013

      - 01-mem informacio_AI (6 Mb)

      - 02-mem ordenacio_AI (2 Mb)

      - 03a-Normativa_AI(2 Mb)

      - 03b-Annex normativa_Fitxes_AI (51 Mb)

      - 04-Programa de participacio ciutadana (6 Mb)

      - 05-Informe Sostenibilitat Ambiental_AI (64 Mb)

      - 06-mem social_AI (0,5 Mb)

      - 07-Estudi Avaluacio Mobilitat Generada_AI (19 Mb)

      - 08-agenda-avaulació economica_AI (5 Mb)

      - 09-Inundabilitat (22 Mb)

      - 10-Dictamen geologic (12 Mb)

      - 11-inventari patrimoni (7 Mb)

FITXES

      - 01_ PAU1_La Pineda (2 Mb)

      - 01_ PEU1_La Riera (3 Mb)

      - 01_ PMU1_Pla d'en Llorenç (0,5 Mb)

      - 01_ SND1_El Llané (2 Mb)

      - 01_ SUD1_Sa Guarda (3 Mb)

      - 02_ PAU2_Eugeni d'Ors ( 0,6 Mb)

      - 02_ PEU2_Portlligat (3 Mb)

      - 02_ PMU2_Ctra. Port Lligat (0,6 Mb)

      - 02_ SND2_Quatre Camins (2 Mb)

      - 02_ SUD2_Turó des Calders (3 Mb)

      - 03_ PAU3_Carrer Trilla (0,8 Mb)

      - 03_ PMU3_Sa Tarongeta-3 (0,8 Mb)

      - 03_ SUD3_S'Oliguera-1 (3 Mb)

      - 04_ PAU4_Sa Tarongeta-1a (0,8 Mb)

      - 04_ PMU4_Illa Passeig Miquel Rosset i Palau (0,9 Mb)

      - 04_ SUD4_S'Oliguera-2 (2 Mb)

      - 05_ PAU5_Sa Tarongeta-1b (1 Mb)

      - 05_ PMU5_Es Colom (0,6 Mb)

      - 05_ SUD5_Racó d'es Calders (2 Mb)

      - 06_ PAU6_Sa Tarongeta-1c (1 Mb)

      - 06_ PMU6_Camp de futbol (2 Mb)

      - 06_ SUD6_Caials-4 (2 Mb)

      - 07_ PAU7_Rierassa 1 (0,8 Mb)

      - 07_ PMU7_Platja Confitera-1 (0,7 Mb)

      - 07_ SUD7_Port Lligat 1 (2 Mb)

      - 08_ PAU8_Rierassa 2 (0,8 Mb)

      - 09_ PAU9_Rierassa 3 (0,8 Mb)

      - 10_ PAU10_Sa Guarda-2 (0,6 Mb)

      - 11_ PAU11_Es vilgilant (0,8 Mb)

      - 12_ PAU12_Castell de Sant Jaume (0,9 Mb)

      - 13_ PAU13_Carrer Josep Maria Prim (0,8 Mb)

      - 14_ PAU14_Puig d'en Sanés (1 Mb)

      - 15_ PAU15_Ses Oliveres (0,6 Mb)

      - 16_ PAU16_Carrer Migjorn (0,7 Mb)

      - 17_ PAU17_Carrer Solitari (0,8 Mb)

      - 18_ PAU18_S'Oliguera-3 (0,7 Mb)

      - 19_ PAU19_S'Oliguera-4 (0,7 Mb)

      - 20_ PAU20_Caials-2 (2 Mb)

      - 21_ PAU21_Carpediem Club (2 Mb)

      - 22_ PAU22_Quatre camins sud-1 (1 Mb)

      - 23_ PAU23_Quatre camins sud-2 (1 Mb)

      - 24_ PAU24_Platja de S'Alqueria-1 (0,7 Mb)

      - 25_ PAU25_Platja de S'Alqueria-2 (0,7 Mb)

      - 26_ PAU26_Puig de sa Guineu (2 Mb)

      - 27_ PAU27_L'Heretat (0,8 Mb)

PLANOLS INFORMACIÓ

      - I.01_Marc TerritoriaL (20 Mb)

      - I.02_Xarxa de comunicacions (25 Mb)

      - I.03a_Ortofotomapa. Terme municipal (124 Mb)

      - I.03b_Ortofotomapa. Nucli (111 Mb)

      - I.04a_Topografia. Terme municipal (13 Mb)

      - I.04b_Topografia. Nucli (12 Mb)

      - I.05a_Pendents. Terme municipal (14 Mb)

      - I.05b_Pendents. Nucli (12 Mb)

      - I.06_Àrees de risc geològic (12 Mb)

      - I.07_Àrees de risc inundable (12 Mb)

      - I.08_Usos del Sòl (13 Mb)

      - I.09_Hàbitats (13 Mb)

      - I.10a_Proteccions. Terme municipal (14 Mb)

      - I.10b_Proteccions. Nucli (13 Mb)

      - I.11a_Patrimoni. Terme municipal (13 Mb)

      - I.11b_Patrimoni. Nucli (15 Mb)

      - I.11c_Barraques inventariades (13 Mb)

      - I.12_Planejament territorial i sectorial_PDUSC (14 Mb)

      - I.13_Planejament territorial_PTPCG (23 Mb)

      - I.14_Règim del Sòl (PGOU'86) (8 Mb)

      - I.15_Règim del Sòl (Refosa'10) (8 Mb)

      - I.17-1_Ordenació del sòl (escala 2000) (3 Mb)

      - I.17-2_Ordenació del sòl (escala 2000) (6 Mb)

      - I.17-3_Ordenació del sòl (escala 2000) (5 Mb)

      - I.17-4_Ordenació del sòl (escala 2000) (4 Mb)

      - I.17-5_Ordenació del sòl (escala 2000) (4 Mb)

      - I.18_Xarxa d'aigua potable (13 Mb)

      - I.19_Xarxa de sanejament (13 Mb)

      - I.20_Xarxa elèctrica (13 Mb)

      - I.21_Xarxa Telecomunicacions (13 Mb)

      - I.22_Usos i activitats del nucli (12 Mb)

      - I.23_Estructura de la propietat del sòl_Cadastre (14 Mb)

      - I.24_Estructura de la propietat del sòl_Patrimoni públic (13 Mb)

      - I.25_Reserves de sòl (14 Mb)

      - I.26_Solars vacants (11 Mb)

      - I.27_Estructura de la xarxa viària (12 Mb)

      - I.28_Densitats (12 Mb)

      - I.29_Tipologies (12 Mb)

      - I.30_Alçades (12 Mb)

PLANOLS ORIENTACIO

      - A1_Agenda (8 Mb)

      - A2_Agenda (8 Mb)

      - A3_Usos Principals Sectors i Poligons (8 Mb)

      - O.01a_Sistema de comunicacions_Terme (16 Mb)

      - O.02_Estructura General del Territori (12 Mb)

      - O.03_Règim del Sòl POUM (8 Mb)

      - O.04_Sectors de planejament i polígons d'actuació urbanística (8 Mb)

      - O.05-0_Qualificació del sòl no urbanitzable_20000 (18 Mb)

      - O.05-1_Qualificació del sòl no urbanitzable_5000 (2 Mb)

      - O.05-2_Qualificació del sòl no urbanitzable_5000 (3 Mb)

      - O.05-3_Qualificació del sòl no urbanitzable_5000 (3 Mb)

      - O.05-4_Qualificació del sòl no urbanitzable_5000 (7 Mb)

      - O.05-5_Qualificació del sòl no urbanitzable_5000 (8 Mb)

      - O.05-6_Qualificació del sòl no urbanitzable_5000 (3 Mb)

      - O.06-00_Ordenació del sòl Urbà i Urbanitzable (Proposta)_5000 (14 Mb)

      - O.06-01_Ordenació del sòl Urbà i Urbanitzable (Proposta)_1000 (2 Mb)

      - O.06-02_Ordenació del sòl Urbà i Urbanitzable (Proposta)_1000 (3 Mb)

      - O.06-03_Ordenació del sòl Urbà i Urbanitzable (Proposta)_1000 (2 Mb)

      - O.06-04_Ordenació del sòl Urbà i Urbanitzable (Proposta)_1000 (4 Mb)

      - O.06-05_Ordenació del sòl Urbà i Urbanitzable (Proposta)_1000 (3 Mb)

      - O.06-06_Ordenació del sòl Urbà i Urbanitzable (Proposta)_1000 (5 Mb)

      - O.06-07_Ordenació del sòl Urbà i Urbanitzable (Proposta)_1000 (5 Mb)

      - O.06-08_Ordenació del sòl Urbà i Urbanitzable (Proposta)_1000 (3 Mb)

      - O.06-09_Ordenació del sòl Urbà i Urbanitzable (Proposta)_1000 (3 Mb)

      - O.06-10_Ordenació del sòl Urbà i Urbanitzable (Proposta)_1000 (4 Mb)

      - O.06-11_Ordenació del sòl Urbà i Urbanitzable (Proposta)_1000 (2 Mb)

      - O.06-12_Ordenació del sòl Urbà i Urbanitzable (Proposta)_1000 (4 Mb)

      - O.06-13_Ordenació del sòl Urbà i Urbanitzable (Proposta)_1000 (3 Mb)

      - O.06-14_Ordenació del sòl Urbà i Urbanitzable (Proposta)_1000 (3 Mb)

      - O.06-15_Ordenació del sòl Urbà i Urbanitzable (Proposta)_1000 (2 Mb)

      - O.06-16_Ordenació del sòl Urbà i Urbanitzable (Proposta)_1000 (2 Mb)

      - O.07_Xarxa d'aigua potable (13 Mb)

      - O.08_Xarxa de Sanejament (14 Mb)

      - O.09_Xarxa elèctrica (14 Mb)

      - O.10_Suspensió de llicències (12 Mb)