Ajuntament de Cadaqués       |       c/ Silvi Rahola, 2       |       17488 Cadaqués       |       Tel. 972 258 200       |       urbanisem@cadaques.cat

AVANÇ PLANEJAMENT APROVAT 09/07/2010

MEMÒRIA

      - Memòria de la informació (12 Mb)

      - Memòria de la ordenació (5 Mb)

      - informe ambiental preliminiar (12 Mb)

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

      - A.01 Reserves de sòl (7 Mb)

      - A.02 Solars vacants (7 Mb)

      - A.03 Estructura de la xarxa viària (6 Mb)

      - A.04 Densitats (7 Mb)

      - A.05 Tipologies (6 Mb)

      - A.06 Alçades (7 Mb)

      - A.07a Usos i activitats del nucli (7 Mb)

      - A.07b Usos i activitas en planta baixa (6 Mb)

      - A.08 Estructura de la propietat del sòl (7 Mb)

      - I.01 Marc Territorial (18 Mb)

      - I.02 Xarxa de comunicacions (22 Mb)

      - I.03a Pendents. Terme municipal (10 Mb)

      - I.03b Pendents. Nucli (11 Mb)

      - I.04 Hàbitats d'interès comunitari (11 Mb)

      - I.05 Usos del sòl. Ocupació del territori (11 Mb)

      - I.06a Ortofotmapa. Terme municipal (132 Mb)

      - I.06b Ortofotomapa. Nucli (129 Mb)

      - I.07a Espais naturals protegits. Terme municipal (11 Mb)

      - I.07b Espais naturals protegits. Nucli (7 Mb)

      - I.08a Àrees de risc inundable (7 Mb)

      - I.08b Àrees de risc geològic (7 Mb)

      - I.09a Topografia. Terme municipal (11 Mb)

      - I.09b Topologia. Nucli (13 Mb)

      - I.10a Plantejament territorial i sectorial PDTE (38 Mb)

      - I.10b Plantejament territorial i sectorial PDUSC (9 Mb)

      - I.10c Plantejament territorial i sectorial PTCG (40 Mb)

      - I.11a Règim del Sòl (PGOU 1986) (6 Mb)

      - I.11b Règim del Sòl (Refós 2010) (7 Mb)

      - I.12a Ordenació del sòl (PGOU'86) (38 Mb)

      - I.12b Ordenació del sòl (Refosa'10) (15 Mb)

      - I.13a Patrimoni. Terme municipal (7 Mb)

      - I.13b Patrimoni. Nucli (6 Mb)

      - P.01 Règim del Sòl POUM (9 Mb)

      - P.02 Suspenció de llicències (7 Mb)

      - P.03 Actuacions del pla (7 Mb)

      - P.04 Estructura de la xarxa viària (8 Mb)

      - P.05 Estructura d'equipaments i espais lliures (9 Mb)

      - P.06 Estratègies del Pla (9 Mb)

      - P.07 Imatges de les propostes (47 Mb)