Ajuntament de Cadaqués       |       c/ Silvi Rahola, 2       |       17488 Cadaqués       |       Tel. 972 258 200       |       urbanisme@cadaques.cat

Què és el programa de participació ciutadana?

Els articles 8 i 59 del Text refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, i l’article 105 del Reglament de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret 305/2006 de 18 de juliol, disposen que en la memòria dels plans d’ordenació urbanística municipal s’ha d’incloure, per a la seva aprovació, el programa de participació ciutadana que s’aplicarà en el decurs del procés de formulació i tramitació del pla fins a la seva aprovació, amb la finalitat de garantir els drets d’iniciativa, d’informació i de participació dels ciutadans en els processos de planejament i de gestió.

L’objectiu del programa de participació ciutadana és planificar les mesures i actuacions previstes per tal de facilitar:

- La divulgació i la comprensió dels objectius i del contingut dels treballs de planejament,
- La formulació de suggeriments en la redacció de l’avanç del Pla,
- La formulació d’al•legacions o propostes alternatives en el marc del tràmit d’informació pública.

Per tant, se’ns fa necessari la participació de totes aquelles persones, entitats, associacions que estiguin interessades en aportar ses seues inquietuds envers al Cadaquès actual i futur.