Ajuntament de Cadaqués       |       c/ Silvi Rahola, 2       |       17488 Cadaqués       |       Tel. 972 258 200       |       urbanisme@cadaques.cat

Què és el POUM ?

El Pla d’ordenació urbanística Municipal (POUM) és l'instrument d’ordenació urbanística integral del territori, al que li correspon:

1) Classificar el territori segons les classes de sòl que defineix la llei: urbà, urbanitzable i no urbanitzable, en funció dels objectius de desenvolupament

2) Definir un model d’implantació urbana (necessitats de creixement, tipologies d’edificació i ubicació i característiques dels equipaments i zones verdes), i les determinacions per al desenvolupament urbanístic sostenible, amb models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió del territori, afavoreixin la cohesió social i atenguin la preservació i millora dels sistemes de vida tradicional.

3) Definir l’estructura general per a l’ordenació urbanística i establir les pautes per fer-ne el seu desenvolupament amb una utilització racional del territori i el medi ambient, equilibrant les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals i valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals.