Ajuntament de Cadaqués       |       c/ Silvi Rahola, 2       |       17488 Cadaqués       |       Tel. 972 258 200       |       urbanisme@cadaques.cat

Quins són els motius que ens porten a redactar el POUM?

Són diferents els motius que ens porten a redactar el POUM, i els podem resumir en cinc punts:

1) La necessitat d’adaptar el planejament municipal al nou marc legal, i en particular al Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya DL 1/2005, que fomenta l’habitatge assequible, la sostenibilitat territorial i l’autonomia global. Es fa necessari reformular un nou instrument d’ordenació urbanística a Cadaqués per tal d’assolir un desenvolupament urbanístic sostenible: una configuració de models d’ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavorir la cohesió social considerant la rehabilitació i la renovació del sòl urbà, en definitiva, consolidar un model de territori globalment eficient.

2) El fet comprovat de l’existència de múltiples modificacions del Pla general vigent ; així com la voluntat de fer més comprensible el Pla General incorporant les Modificacions aprovades i el planejament derivat, en un sol document de síntesi de la normativa i de la documentació gràfica.

3) L’aprovació dels diferents planejaments d’àmbit supramunicipal, Pla Director Urbanístic del sistema costaner PDUSC-1 i PDUSC-2 aprovats definitivament el 25/05/2005 i 16/12/2005.

4) L’aprovació del Pla Director territorial de l’empordà aprovat definitivament el 3/10/2006.

5) La necessitat d’adaptar el document de planejament a les noves tecnologies, per tal de poder ser consultat a través de la xarxa d’Internet.