Ajuntament de Cadaqués       |       c/ Silvi Rahola, 2       |       17488 Cadaqués       |       Tel. 972 258 200       |       urbanisme@cadaques.cat

Quina documentació contindrà el POUM?

1. Memòria descriptiva i justificativa del Pla, amb estudis complementaris, el programa de participació ciutadana, els criteris de desenvolupament urbanístic sostenible i les mesures per facilitar l’assoliment d’una mobilitat sostenible en el municipi.

2. Plànols d’informació, d’ordenació i de traçat de les xarxes bàsiques de serveis d’infraestructures i comunicacions.

3. Les normes urbanístiques i les ordenances d’urbanització i edificació necessàries.

4. L’agenda i avaluació econòmica i financera de les actuacions a desenvolupar.

5. El procediment d’avaluació ambiental.

6. La memòria social que contingui la definició dels objectius de producció d’habitatge protegit.

7. L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada que determini la mobilitat que generen els diferents usos previstos en el planejament i que proposi mesures correctores sobre la xarxa viària i els sistemes de transport.