Ajuntament de Cadaqués       |       c/ Silvi Rahola, 2       |       17488 Cadaqués       |       Tel. 972 258 200       |       urbanisem@cadaques.cat

AVANÇ PLANEJAMENT APROVAT 25/05/2022 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

      INFORMACIÓ

      - I.01 MARC TERRITORIAL

      - I.02 XARXA DE COMUNICACIONS

      - I.03A ORTOFOTOMAPA. TERME MUNICIPAL

      - I.03B ORTOFOTOMAPA. NUCLI

      - I.04A TOPOGRAFIA. TERME MUNICIPAL

      - I.04B TOPOGRAFIA. NUCLI

      - I.05A PENDENTS. TERME MUNICIPAL

      - I.05B PENDENTS. NUCLI

      - I.06 ÀREES DE RISC GEOLÒGIC

      - I.07 ÀREES DE RISC INUNDABLE

      - I.08 USOS DEL SÒL

      - I.09 HÀBITATS

      - I.10A PROTECCIONS. TERME MUNICIPAL

      - I.10B PROTECCIONS. NUCLI

      - I.11A PATRIMONI. TERME MUNICIPAL

      - I.11B PATRIMONI. NUCLI

      - I.11C BARRAQUES INVENTARIADES

      - I.12 PLANEJAMENT TERRITORIAL I SECTORIAL_PDUSC

      - I.13 PLANEJAMENT TERRITORIAL_PTPCG

      - I.14_RÈGIM DEL SÒL (PGOU'86)

      - I.15 ORDENACIO SOL REFOS

      - I.16A CLASSIFICACIO REFOSA 2022 TERME

      - I.16B CLASSIFICACIO REFOSA_2022 NUCLI

      - I.17A QUALIFICACIO REFOSA_2022 TERME

      - I.17B QUALIFICACIO REFOSA_2022 NUCLI

     DIAGNOSI 

      - A.01 RESERVES DE SÒL

      - A.02 SOLARS VACANTS

      - A.03 ESTRUCTURA DE LA XARXA VIÀRIA

      - A.04 DENSITATS

      - A.05 TIPOLOGIES

      - A.06 ALÇADES

      - A.07 USOS ACTIVITATS NUCLI

      - A.08 USOS ACTIVITATS PLANTA BAIXA

      - A.09 ESTRUCTURA PROPIETAT

     PROPOSTA 

      - AVANÇ POUM - PLANOL 03-PROPOSTA - P.01 PROPOSTA

      - AVANÇ POUM - PLANOL 03-PROPOSTA - P.02 PROPOSTA